Lợi nhuận Bảo hiểm Agribank tăng 71% trong quý 3/2021

Lợi nhuận Bảo hiểm Agribank tăng 71% trong quý 3/2021

Với lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tăng 22% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22%, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Bảo hiểm Agribank - ABIC, UPCoM: ABI) ghi nhận lợi nhuận ròng quý 3 đạt gần 122 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2020.

Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong quý 3/2021, ABI ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 462 tỷ đồng. Trong khi, tổng chi phí bảo hiểm giảm 4%, còn gần 243 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt gần 220 tỷ đồng.

Mặc dù phí bảo hiểm gốc của ABI giảm 8% so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm vẩn tăng chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng gần 63 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phải trích lập gần 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 14%, còn gần 31 tỷ đồng do doanh thu tài chính là lãi tiền gửi có kỳ hạn giảm.

Tuy nhiên, với lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tăng 22% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22%, còn hơn 99 tỷ đồng giúp ABI ghi nhận lợi nhuận ròng tăng mạnh đến 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 122 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của ABI đạt hơn 289 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước cũng chính là nhờ chi phí quản lý giảm 14%, còn gần 322 tỷ đồng.

Năm 2021, ABI đặt mục tiêu đạt 2,058 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng 8% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 18%, còn 300 tỷ đồng.

Như vậy so với kế hoạch đề ra, sau 9 tháng, ABI đã vượt 20% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI giảm đến 56% so với cùng kỳ, còn hơn 116 tỷ đồng chủ yếu do tiền chi cho hoạt động bảo hiểm và chi khác cho hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh.

Tổng tài sản của ABI tại thời điểm cuối quý 3 tăng 11% so với đầu năm, lên mức hơn 3,315 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 74% tổng tài sản, tăng 8% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (187 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm (191 tỷ đồng) lần lượt tăng 90% và 36%.

Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng 5% so với đầu năm, ở mức hơn 1,685 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút