09:05, 24/06/2021

LQN: Kế hoạch lãi sau thuế 2021 đạt 300 triệu đồng, không chia cổ tức

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021, CTCP Licogi Quảng Ngãi (UPCoM: LQN) đặt mục tiêu doanh thu đạt 45 tỷ đồng, tăng 81% so với thực hiện năm 2020. Lãi sau thuế đạt 300 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 đang ghi nhận khoản lỗ 2.5 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của LQN
  Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Về các giải pháp thực hiện, Công ty sẽ tập trung nhiệm vụ tăng vốn, đồng thời, tìm kiếm đối tác đầu tư có năng lực liên kết đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại mỏ đá, chuyển đổi hình thức kinh doanh tại nhà máy Gạch Phong Niên bằng hình thức liên doanh, liên kết, thành lập CTCP… LQN sẽ tiếp tục nghiên cứu cách huy động vốn để sản xuất mỏ đá như thành lập chi nhánh hay thành lập công ty TNHH MTV.

  Đối với Mỏ đá Cà Ty, Công ty sẽ đền bù sớm để mở rộng diện tích bãi trừ, bãi thải. Ngoài ra, Công ty dự kiến chuyển đổi loai hình sản xuất kinh doanh phù hợp thông qua thành lập chi nhánh công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất thu hồi dòng tiền và khai thác hoặc thành lập công ty TNHH MTV 100% vốn của LQN để chủ động trong hoạt động thu xếp vốn.

  Đối với hoạt động xây lắp, Công ty đặt kế hoạch thi công dứt điểm các công trình đang thi công, kịp thời thu hồi vốn. Một trong những mục tiêu kiên quyết của mảng này là thu hồi nợ cũ.

  Năm 2020, LQN tiếp tục không chia cổ tức và dự kiến không chia cổ tức năm 2021. Việc Công ty không chia cổ tức hàng năm cho cổ đông bắt đầu từ năm 2016. Đến thời điểm hiện tại, LQN vẫn đang trong quá trình dời ngày trả cổ tức đợt 2/2015 lần thứ 4 cho đến quý 3/2021. Nguyên nhân là do Công ty vẫn không thu hồi được các khoản phải thu dự kiến như kỳ vọng.

  Việt Phương

  FILI