14:01, 26/05/2022

LQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LQN của CTCP Licogi Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
  + Bầu Ủy viên HĐQT;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

  HNX