17:03, 06/01/2022

LTC: Công ty cổ phần HALAS Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 327,800 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần HALAS Việt Nam
  - Mã chứng khoán: LTC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 327,800 CP (tỷ lệ 7.15%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đình Tùng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 81,200 CP (tỷ lệ 1.77%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 327,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 327,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 31/12/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2021.

  HNX