15:54, 17/03/2022

LUT: Bùi Đình Hải - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,351,500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Đình Hải
  - Mã chứng khoán: LUT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,351,500 CP (tỷ lệ 9.03%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Đình Hưng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4,344,000 CP (tỷ lệ 29.04%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,351,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,351,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 11/02/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 11/03/2022.

  HNX