19:42, 11/02/2022

LUT: Vũ Thị Thứ - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2,806,100 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thứ
  - Mã chứng khoán: LUT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,806,100 CP (tỷ lệ 18.76%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Đình Hưng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4,344,000 CP (tỷ lệ 29.04%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,806,100 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: do nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/02/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/03/2022.

  HNX