MBB: CBTT Quyết định HĐQT về việc thành lập CN Điện Biên

MBB: CBTT Quyết định HĐQT về việc thành lập CN Điện Biên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội thông báo Quyết định HĐQT về việc thành lập CN Điện Biên như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm