11:38, 02/03/2022

MBN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBN của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 04/2022 (Thời gian chính thức sẽ có thông báo mời họp sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: http://moitruongdothibacninh.com.vn)

  HNX