MCG: Giải trình báo cáo của kiểm toán trên BCTC năm 2021

MCG: Giải trình báo cáo của kiểm toán trên BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thông báo giải trình báo cáo của kiểm toán trên BCTC năm 2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm