09:02, 16/02/2022

MCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/03/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty https://mcmilk.com.vn
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Kế hoạch năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
  + Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX