09:42, 16/05/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hưng
  - Mã chứng khoán: MFS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,168,200 CP (tỷ lệ 16.54%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 43,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,212,100 CP (tỷ lệ 17.16%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: mua đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/05/2022.

  HNX