16:47, 17/05/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hưng
  - Mã chứng khoán: MFS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,245,900 CP (tỷ lệ 17.64%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 39,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,285,600 CP (tỷ lệ 18.2%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: mua đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/05/2022.

  HNX