09:40, 19/05/2022

MFS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MFS của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 3 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, tòa nhà Mobifone – số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Xin ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề sau:
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

  HNX