MGR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

MGR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGR của CTCP Tập đoàn Mgroup như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 04/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng CTCP Tập đoàn MGGROUP – Tòa nhà FAFILM, số 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, quận 1. Tp.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên. Tài liệu họp sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty https://www.mgroup.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-pl28777 theo đúng quy định.

HNX