08:28, 28/04/2022

MGR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGR của CTCP Tập đoàn Mgroup như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 04/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng CTCP Tập đoàn MGGROUP – Tòa nhà FAFILM, số 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, quận 1. Tp.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên. Tài liệu họp sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty https://www.mgroup.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-pl28777 theo đúng quy định.

  HNX