15:44, 22/07/2022

MHL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL của CTCP Minh Hữu Liên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua Nghị quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022;
  + Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành;
  + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
            - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8/2022
            - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, 41-43 đường D1, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh

  HNX