MRF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt

MRF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt
- Mã chứng khoán: MRF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 182,800 CP (tỷ lệ 4.98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 185,200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.04%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 30/08/2022.

HNX