16:07, 06/09/2022

MRF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt
  - Mã chứng khoán: MRF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 182,800 CP (tỷ lệ 4.98%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 185,200 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.04%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 30/08/2022.

  HNX