MSB: Nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

MSB: Nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch với bên liên quan của người nội bộ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm