14:28, 21/01/2022

MTA: Bùi Văn Minh - Kế toán trưởng - đã bán 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Minh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: MTA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50,200 CP (tỷ lệ 0.05%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40,200 CP (tỷ lệ 0.04%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá bán không đáp ứng kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/12/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/01/2022.

  HNX