14:43, 23/12/2020

MTL: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Bất động sản Media Market- Mã chứng khoán: MTL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300,000 CP (tỷ lệ 5%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 280,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,000 CP (tỷ lệ 0.33%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/12/2020.

  HNX