MTL: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn

MTL: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Bất động sản Media Market- Mã chứng khoán: MTL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300,000 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 280,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,000 CP (tỷ lệ 0.33%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/12/2020.

HNX