15:07, 01/06/2022

MVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVC của CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5.7% (01 cổ phiếu nhận được 570 đồng)
  Bao gồm:
  + Cổ tức còn lại các năm trước: 0.8% (01 cổ phiếu nhận được 80 đồng)
  + Cổ tức năm 2020: 4.9% (01 cổ phiếu nhận được 490 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và buổi sáng thứ bảy) bắt đầu từ ngày 29/06/2022.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX