16:53, 07/06/2022

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/07/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX