17:07, 25/02/2022

NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (Cột 5. phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2022;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. phương hướng năm 2022;
            - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2021;
  + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX