NCT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

NCT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

America LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm