NCT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

NCT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm