15:49, 31/05/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 500,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Nam Thắng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: NDP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,020,088 CP (tỷ lệ 9.19%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 520,088 CP (tỷ lệ 4.69%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 26/05/2022.

  HNX