15:27, 10/05/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 600,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Nam Thắng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: NDP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,320,088 CP (tỷ lệ 20.9%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 600,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,720,088 CP (tỷ lệ 15.5%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 05/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2022.

  HNX