16:33, 19/05/2022

NDP: Ngô Phạm Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 300,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phạm Việt
  - Mã chứng khoán: NDP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 222,000 CP (tỷ lệ 2%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Nam Thắng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,720,088 CP (tỷ lệ 15.5%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 300,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 522,000 CP (tỷ lệ 4.7%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

  HNX