16:07, 06/04/2022

NDP: Nguyễn An Giang - Ủy viên HĐQT - đã mua 20,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn An Giang
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: NDP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,000 CP (tỷ lệ
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 20,000 CP0,18%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 01/04/2022.

  HNX