11:00, 14/07/2022

Nhiệt điện Hải Phòng: Chi phí giảm, lãi ròng quý 2 tăng 49%

Trong quý 2/2022, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) ghi nhận lãi ròng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, mặc dù doanh thu thuần gần như đi ngang.

Trong bài viết này:

  Kết thúc quý 2, doanh thu thuần của HND đạt gần 2,664 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm 3%, còn hơn 2,297 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp của Công ty tăng 40%, lên hơn 366 tỷ đồng.

  Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 28%, xuống còn hơn 25 tỷ đồng. Qua đó, HND thu về gần 280 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 49% so cùng kỳ.

  HND cho biết giá vốn giảm chủ yếu do sản lượng điện thực phát giảm so với quý 2/2021 là 330 triệu kWh. Bên cạnh đó, việc giãn khấu hao một số tài sản cũng làm chi phí khấu hao giảm.

  Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp nhiệt điện có doanh thu thuần hơn 5,203 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ.

  Mặt khác, giá vốn tăng thấp hơn doanh thu thuần cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16%, giúp lợi nhuận ròng bán niên của HND cao gấp 3.2 lần cùng kỳ, lên gần 538 tỷ đồng.

  Năm 2022, HND đặt mục tiêu đạt gần 10,575 tỷ đồng doanh thu và hơn 596 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16% và 24% so với thực hiện năm 2021.

  So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được gần 95% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau nửa năm.

  Tại ngày 30/06/2022, tổng tài sản tăng 12% so với đầu năm, đạt hơn 9,723 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng 43%, lên hơn 810 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn tăng đến 72%, đạt gần 3,046 tỷ đồng

  Nợ phải trả tăng 22% so với đầu năm, lên gần 3,015 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải trả người bán, chi phí phải trả ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác đều tăng cao.

  Ngược lại, Công ty có gần 775 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn và 775 tỷ đồng dư nợ vay dài hạn, lần lượt giảm 6% và 32% so với đầu năm.

  Khang Di

  FILI