Nhờ tiết giảm chi phí, CSM báo lãi quý 2 tăng trưởng 21%

Nhờ tiết giảm chi phí, CSM báo lãi quý 2 tăng trưởng 21%

Dù lợi nhuận gộp “đi lùi” trong quý 2/2021 nhưng nhờ tiết giảm được phần lớn chi phí, CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM) báo lãi sau thuế tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, với gần 23 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 2/2021, doanh thu thuần của CSM đạt gần 1,393 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng đáng kể, lãi gộp của Công ty chỉ ghi nhận gần 149 tỷ đồng, giảm 24%.

Doanh thu tài chính của CSM cũng tăng 47%, lên gần 8 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi phát sinh tăng.

Chi phí trong kỳ của CSM nhìn chung giảm do cả chi phí tài chính (giảm 16%), chi phí bán hàng (giảm 43%) và chi phí quản lý (giảm 21%) đều giảm đáng kể.

Nhờ chi phí được tiết giảm, CSM báo lãi sau thuế tăng 21% so với cùng kỳ, đạt gần 23 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của CSN. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của CSM

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CSM đạt hơn 2,472 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lãi ròng của Công ty cũng tăng trưởng ở mức 14%, đạt hơn 36 tỷ đồng.

Với kết quả lãi trước thuế hơn 45 tỷ đồng trong nửa đầu năm, CSM đã thực hiện được hơn 45% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản của CSM tại ngày 30/06/2021 đạt gần 4,412 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 63%, lên gần 1,122 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng.

Dư nợ phải trả của CSM ghi nhận gần 3,110 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Đối với tình hình nợ vay, trong khi các khoản dài hạn giảm 23% thì các khoản ngắn hạn lại tăng 37%, lên gần 2,298 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút