15:28, 19/07/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà Phương
  - Mã chứng khoán: NHP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,010,500 CP (tỷ lệ 10.92%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 168,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,179,200 CP (tỷ lệ 11.53%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/07/2022.

  HNX