22:18, 09/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,395,013 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 10/08/2022

Tài liệu đính kèm