18:08, 28/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,502,126 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 29/11/2022

Tài liệu đính kèm