17:24, 26/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 39,004,714 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 29/08/2022

Tài liệu đính kèm