17:15, 14/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,351,290 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 14/09/2022

Tài liệu đính kèm