Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 81,558 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 04/08/2022

Tài liệu đính kèm