17:13, 13/11/2021

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 12,500,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 12/11/2021

Tài liệu đính kèm