14:05, 06/07/2022

NSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dịp Văn Minh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dịp Văn Minh
  - Mã chứng khoán: NSG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 603,243 CP (tỷ lệ 6.98%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 7,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 611,043 CP (tỷ lệ 7.07%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/07/2022.

  HNX