NSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dịp Văn Minh

NSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dịp Văn Minh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dịp Văn Minh
- Mã chứng khoán: NSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 603,243 CP (tỷ lệ 6.98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 611,043 CP (tỷ lệ 7.07%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/07/2022.

HNX