17:08, 22/03/2022

NSG: Lâm Tử Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Tử Thanh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: NSG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,764 CP (tỷ lệ 0.06%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,764 CP (tỷ lệ 0.06%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường chưa phù hợp với kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/02/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/03/2022.

  HNX