NSG: Trương Thị Thiên Trang - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,200 CP

NSG: Trương Thị Thiên Trang - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thiên Trang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: NSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,200 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/04/2022.

HNX