16:59, 19/04/2022

NSG: Trương Thị Thiên Trang - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thiên Trang
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: NSG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,200 CP (tỷ lệ 0.01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 08/04/2022.

  HNX