17/05/2022 03:27

NTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Đường ĐT747B KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
          - Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021; Kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX