14:05, 03/08/2022

NTF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thung Lũng Vua

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thung Lũng Vua
  - Mã chứng khoán: NTF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 356,190 CP (tỷ lệ 5.94%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,141,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,497,190 CP (tỷ lệ 24.95%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Mua tăng tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/08/2022.

  HNX