14:23, 23/08/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 277,580 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco
  - Mã chứng khoán: NTF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 908,125 CP (tỷ lệ 15.14%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Nguyệt
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 356,190 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 277,580 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,185,705 CP (tỷ lệ 19.76%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng.
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/08/2022.

  HNX