08:30, 21/03/2022

NTF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTF của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  HNX