09:52, 07/07/2022

NTH: Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT - đã mua 126,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cao
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: NTH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,874,945 CP (tỷ lệ 17.36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 126,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,001,145 CP (tỷ lệ 18.53%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: diễn biến giá không như dự kiến
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 04/07/2022.

  HNX