17:39, 12/08/2022

NVT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE