17:26, 29/08/2022

OGC: Giải trình ý kiến kiểm toán và kết quả kinh doanh soát xét bán niên 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo giải trình ý kiến kiểm toán và kết quả kinh doanh soát xét bán niên 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE