ORS: Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán giữa TPS và BIDV

ORS: Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán giữa TPS và BIDV

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thông báo hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán giữa TPSBIDV như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm