ORS: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

ORS: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm