17:51, 10/03/2022

PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Liên

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Liên
  - Mã chứng khoán: PBP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 311,669 CP (tỷ lệ 6.49%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 56,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 255,069 CP (tỷ lệ 5.31%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/02/2022.

  HNX